Městys Strážný
Strážný

rok 2009

Usnesení č.1 ze dne 11.2.2009

Zastupitelstvo obce Strážný:

I.Schvaluje

1.Přijetí úvěru ve výši 13 449 411,-Kč od KB a.s.
2.Měsíční odměny a příplatky členům zastupitelstva podle přílohy č.1 nař.vlády 37/2003 Sb.
3.Termín pro zahájení příjmu žádostí o granty obce 1.duben 2009
4.Cenu pronájmu pozemku pro drobnou stavbu ve výši 3,-Kč/m2
5.Koupi pozemku p.č.5/22 k..ú.Hliniště za cenu 300,-Kč/m2
6.Prodej pozemku p.č.442/24 k.ú.Strážný panu Zajacovi A.za cenu odhadu
7.Bezúplatný převod části pozemku p.č.443/20 z majetku PF ČR do majetku obce
8.Převod nájemní smlouvy v byt.domě č.1 Strážný na paní Kovačovou Helenu
9.Maximální částku na vybavení posilovny-fitness ve výši 350 000,-Kč

II.Bere na vědomí

1.Zprávu starosty obce o průběhu jednání Master projekt-Slonková,Kubát
2.Zprávu o průběhu přestavby bývalé školy

III.Ukládá

1.Starostovi obce:

a/provést výběrové řízení na dodavatele zařízení posilovny-fitness
b/zahájit jednání za účelem získání titulu „městys“,znaku a praporu pro obec Strážný

 


 

Usnesení č.2 ze dne 26.3.2009


Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1.Grantový program obce na rok 2009
2.Prodej traktoru Z 101 45 obci Horní Vltavice za cenu dohodou ve výši 120 000,-Kč
3.Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi obcí Strážný a fy E.ON Distribuce a.s.
4.Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace k zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence, typový projekt - Czech point - Kontaktní místo pro Obec Strážný a pověřuje starostu jejich podpisem
5.Řešení vícenákladů při rekonstrukci budovy čp.23 Strážný
6.Výsledek výběrového řízení „Využití solární techniky v obci Strážný - objekty čp.6,23,37“. Nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena od fy Stavoplast spol.s r.o. za cenu 2 108 718,- Kč
7.Převod nájemního práva k bytu č.5 v čp.43 na Renatu Martínkovou.

II. Bere na vědomí
1.Informaci o přípravě návštěvního řádu NPŠ
2.Návrh dohody o spolupráci mezi obcí Strážný a Policií ČR Horní Vltavice
3.Informaci o postupu jednání ohledně získání znaku a praporu obce
4.Přípravu programu otevření víceúčelové budovy čp.23

III. Ukládá
1.Starostovi obce
a) Vypracovat návrh řešení stravování zaměstnanců obce
b) Vypracovat návrh projektu parkování v okolí budovy čp.23
c) Zajistit opravu inventáře dětského hřiště
d) Zabezpečit vytvoření nového pracovního místa-úklid čp.23

 


Usnesení č.3 ze dne 28.4.2009


Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou
2. Rozpočtovou změnu č.1/2009
3. Směnnou smlouvu mezi obcí Strážný a ŘSD ČR
4. Prodej částí pozemků p.č.441 a 443/21 dle geometrického plánu fi Waltra obnova za cenu 310,-Kč/m2
5. Nově navrhovaný znak obce bude vycházet ze stávajícího,který není schválen
6. Pověření pana Stanislava Kasíka vypracováním návrhu znaku,praporu a udělení titulu městys pro obec Strážný
7. Žádost firmy Ekontur-adresa sídla společnosti a pronájem kancelářských prostor
8. Způsob výpočtu vyúčtování spotřeby tepla a TUV
9. Výsledek veřejné zakázky na dodávku vybavení pracoviště CzechPoint - vítězná firma Jaroslav Brabec - Firedata v celkové částce 92 927,- Kč

II. Bere na vědomí
1. Přidělení grantů na akce-setkání hasičů a naučná stezka Kelti
2. Připravované žádosti o granty-pietní místo,vzdělávání
3. Program květnových oslav
4. Přípravu následujících projektů-pasport komunikací, odstavné plochy, personální audit a výběrové řízení na uklízečku

III. Ukládá
1. Starostovi obce – připravit návrh opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z projednané zprávy o Závěrečném účtu obce za rok 2008

 


 

Usnesení č.4 ze dne 26.5.2009 zastupitelstva obce Strážný
Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi obcí Strážný a Policií ČR, obvodní oddělení Horní Vltavice
2. Výsledek výběrového řízení na uklízečku budovy čp.23 - paní Monika Kovačová
3. Prodej pozemku p.č.256 k.ú. Hliniště paní Gabriele Šimkové za cenu úředního odhadu
4. Uzavření MK po dobu nezbytně nutnou při výstavbě ŘD
5. Podání žalob na vyklizení bytu z důvodu neplacení nájemného a řádného užívání bytu
6. Odměnu pro paní Jirkovskou Annu za práce při stěhování knihovny
7. Vyjádření k žádosti fi Rašelina Soběslav
8. Vyjádření k žádosti fi Dolmen

II. Bere na vědomí
1. Informaci o tvorbě www stránek obce
2. Projekt dopravního značení v obci
3. Stav jednání s NPŠ ohledně majetku
4. Návrh řešení využití lékařské ordinace v čp.23
5. Stav příprav slavnostního otevření knihovny 6.6.2009 a celé budovy OU 18.6.2009

III. Ukládá
1. Starostovi obce
a) řešit situaci ohledně černých staveb a pořádku na tržnicích v obci
b) řešit odhlášení z trvalého pobytu


 

Usnesení č.5 ze dne 23.6.2009 zastupitelstva obce Strážný
Zastupitelstvo obce Strážný:

I.Schvaluje
1.Vyjádření k projektu „Penzion Strážný“
2.Dohodu mezi obcí Strážný a firmou PROGRESS LINE s.r.o.
3.Prodej pozemku p.č.st.76 k.ú.Horní Světlé Hory panu JUDr.Františku Taliánovi za cenu znaleckého posudku
4.Výsledky výběrových řízení na dodávky traktoru + vlek, 2 počítačů OU a projektu vodovod a kanalizace Hliniště
5.Oplocení pozemku p.č.112/1 k.ú.Strážný
6.Zásady stravování pracovníků obce
7.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen s fi TELEFONICA O2
8.Převod nájemní smlouvy k bytu č.14 v čp.43 na paní Jaroslavu Benešovou
9.Odpuštění úroku zprodlení za dlužné nájemné manželům Benešovým
10.Záměr firmy Vydavatelství MCÚ s.r.o.České Budějovice
11.Prodej nepotřebného nábytku za ceny – židle 20,-Kč,stůl – 50,-Kč,regál – 30,-Kč
12.Prodloužení termínu předkládání žádostí o granty obce na rok 2009 do 31.8.2009

II.Bere na vědomí
1.Stav jednání ohledně řešení nepovolených staveb v obci
2.Předložený návrh provozování fit centra

III.Ukládá
1.Panu Vackovi prověřit chod ZŠ a MŠ

 


 

Usnesení č. 6 zastupitelstva obce Strážný ze dne 15.9.2009

Zastupitelstvo obce Strážný:

I.Schvaluje

1.Rozhodnutí-zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

2.Jednostranné zvýšení  nájemného o 61,12%/nová sazba 22,67,-Kč/.Zvýšení nájemného se týká bytů v čp.1,2,3,25,26/vyjma bytu pro soc.příp./,42

3.Navýšení stávajících cen o příslušné DPH

4.Návrh vlajky obce – č.8a – z návrhů pana Kasíka

5.Rozpočtovou změnu č.2/2009

6.Výsledek výběrového řízení  na „Novostavbu technického zázemí obce Strážný“-firma ALDAST s.r.o. Strakonice za cenu 4 499 240,-Kč včetně DPH

7.Přidělení bytu č.1 v čp.43 manželům Fendrichovým

II.Bere na vědomí

1.Informaci ohledně situace v NPŠ

2.Informaci o personálních záležitostech

3.Informaci o kontrolách SZIF,SFRB,FÚ,ČIŽP

4.Průběh jednání s odborem výstavby MěÚ Vimperk ohledně odstraňování nepovolených staveb

 


 
Usnesení č. 7 zastupitelstva obce Strážný ze dne 1.10.2009

Zastupitelstvo obce Strážný:

I.Schvaluje:
1. Rozpočtovou změnu č.3/2009
2. Přidělení grantů obce
3. Prodloužení nájemní smlouvy firmě Potraviny Žák s.r.o. do 31.12.2014 na obchodní prostory v č.42
4. Zaměstnání pana Hormanna na částečný pracovní úvazek od 1.11.2009
5. Odměnu 1 000,-Kč paní Aleně Kubičkové za zhotovení pamětního listu

II.Volí:
1. Paní Jiřinu Kralikovou členkou Školské rady za obec Strážný

III.Bere na vědomí:
1. výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
2. Výsledek výběrového řízení na prodej lyžařského vleku a návrh řešení na zajištění provozování v zimě 2009 – 2010

 


 
Usnesení č. 8 zastupitelstva obce Strážný ze dne 27.10.2009

Zastupitelstvo obce Strážný

I. Schvaluje
1. Rozpočtovou změnu č.4/2009
2. Předložený návrh přidělení  bytů
3. Prodej traktoru Z 4320 panu Zajacovi A.za nabídnutou cenu 200 000,-Kč
4. Kladné stanovisko k žádosti atelieru Dolmen Č.B.-akce „Penzion Strážný“
5. Žádost Lucie Dostálové o přidělení grantu na zplynovací kotel-dřevní hmota
6. Prodloužení termínu na příjem žádostí o grant do 30.11.2009

II. Bere na vědomí
1. Žádost fi Rašelina Soběslav
2. Informaci o investiční výstavbě obce – ČOV,garáže,kanalizace
3. Informaci o proplácení  uskutečněných dotačních titulů

III. Ukládá
1. Starostovi obce – zajistit jednání s fi Rašelina Soběslav ohledně předloženého záměru
2. Paní Jirkovské zajistit termín vánočního setkání s důchodci
3. Panu Vostruhovi zajistit Mikulášskou nadílku
4. Starostovi obce – zajistit rozsvícení vánočního stromu

 


 

Usnesení č. 10 zastupitelstva obce Strážný ze dne 8.12.2009

Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Usnesení ZO související s projektem „Marketingová strategie a propagace Šumavy“
2. Organizační a finanční spoluúčast na realizaci projektu mikroregionu Horní  Vltava – Boubínsko „Údržba veřejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko – II.etapa“.
3. Financování projektu „Turistická ubytovna Strážný“z rozpočtu obce v roce 2010 ve výši 4 395 543,-Kč stavební náklady a 214 200,-Kč ostatní uznatelné náklady projektu.
4. Odměny za práci pro obec v roce 2009.
5. Příspěvek pro starobní důchodce ve výši 700,- Kč na osobu
6. Vyplácení příspěvku starobním důchodcům po dosažení nároku na starobní důchod dle MPSV
7. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce, členy inventarizační a likvidační komise
8. Smlouvu o realizaci pořadu na PUBLIC TV – běžkařské stopy

II. Bere na vědomí
1. Strategii přípravy rozpočtu obce na rok 2010
2. Zprávu o průběhu jednání Školské rady
3. Přípravu vánočního setkání s důchodci

III.Ukládá
1. Členům zastupitelstva – jak pokračovat s regulačním plánem na ploše OV 10

 


Usnesení ZO související s projektem Marketingová strategie a propagace Šumavy

1. Zastupitelstvo obce Strážný schvaluje přistoupení obce Strážný k projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy „prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ, který je příjemcem dotace ROP Jihozápad.
2. Zastupitelstvo obce Strážný prohlašuje, že obec Strážný má dostatečné finanční prostředky k financování projektu „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 557 445,- Kč.
3. Zastupitelstvo obce Strážný prohlašuje, že ručí za projekt “Marketingová strategie a propagace Šumavy“ v plném rozsahu svého podílu na projektu, tj. 557 445,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce Strážný se zavazuje, že v případě porušení dotačních podmínek obcí Strážný a zkrácení, či úplném odebrání dotací z tohoto důvodu, převede, a to bezodkladně a v plném rozsahu, příslušnou částku na účet Mikroregionu Šumava – západ.
5. Zastupitelstvo obce Strážný pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Strážný a Mikroregionem Šumava – západ o zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.

 


Usnesení č. 10 zsatupitelstva obce Strážný ze dne 30.12.2009

Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Vyrovnaný rozpočet obce ve výši 23 267 485,-Kč příjmy a 23 267 485,-Kč výdaje
2. Rozpočtovou změnu č.6/2009
3. Přijetí překlenovacího úvěru ve výši 2 500 000,-Kč od KB a.s. při zajištění jedním kusem blankosměnky bez avalu.
4. Změnu sídla obce – Strážný čp.23 384 43 Strážný

II.Bere na vědomí
1. Informaci ohledně účetnictví a DPH

III. Ukládá
1. Starostovi obce:
a) připravit podklady pro vytvoření rezervního fondu obce
b) prověřit možnosti vedení správy bytového fondu obce

 

Úřad městysu

Turistické vizitky

Turistické vizitky a deníky je možné zakoupit v Infocentru, objekt
Obecní pension Strážný,
Strážný č.p. 37

turisticka vizitka kaple panny marie
vizitka sumavska magistrala
Turistická vizitka - Kunžvart

živé město

Překlad (translations)

Počítadlo

Celkem návštěv:

CELKEM: 2102579

 • Adresa

  Strážný 23
  384 43 Strážný

 • Kontakty

  Tel.: 734 620 623
  ID datové schránky: i6red5q
  E-mail: mestys@strazny.cz

 • Úřední hodiny

  Pondělí a středa
  08:00 - 16:00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
polojasno 21 °C 9 °C
sobota 10. 6. zataženo 21/9 °C
neděle 11. 6. jasno 21/10 °C
pondělí 12. 6. oblačno 19/6 °C

Aktuální teplota

9.6.2023 16:07

Aktuální teplota:

21,2 °C

Facebook a lookr

fcb

lookr